حضرت نوح و طوفان

مشاهده شده : 10588

شرح

آیا گاهی اوقات احساس می کنید و همه چیز و همه کس در درونشان دروغ می گویند، تقلب می کنند، قلبی آکنده از نفرت دارند، به دزدی دست می زنند و حتی مرتکب قتل می شوند؟ این موضوع تازه ای نیست. در زمان حضرت نوح شرارت و تبهکاری مردم زمانه او پایانی نداشت. و به همین خاطر خداوند به حضرت نوح امر کرد تا کشتی ای بسازد زیرا خداوند می خواست همه مردان، زنان، کودکان، حیوانات و همه چیز را نابود نماید. این داستان شگفت انگیز این مرد و خانواده او و ایمان راسخ به خداوند در تمام مراحل است.

فیلم های مربوطه