موسی - بنده خدا

مشاهده شده : 11148

شرح

حضرت موسی که در میان اشراف مصر بزرگ شده است، پی می برد که به این گروه تعلق ندارد. پس از آنکه همه چیز را در دستان خود می گیرد ناگزیر می شود به بیابان بگریزد. چهل سال بعد، خداوند موسی را به مصر بازمی گرداند تا با معجزات و چالشها قوم خود را به سوی آزادی و رستگاری رهنمون شود. این داستان سه قسمتی موسی و قوم بنی اسرائیل را در سفری که از سر اطاعت خدا از مصر به سوی رابطه با خداوند می روند دنبال می کند.

فیلم های مربوطه