حضرت یوسف - تعبیر کننده خواب 1

مشاهده شده : 14632

شرح

امروزه خانواده هایی هستند که مثل خانواده یوسف هستند. ممکن است پدر و مادرهایی را ببینید که بین فرزندانشان فرق می گذارند؛ چه بسا پسرانی که از مادران مختلف هستند و از خواهران و برادرانشان تنفر دارند و نظیر آن. خانواده یوسف هم اینگونه است - خانواده ای ازهم گسیخته. با اینکه این داستان، داستان اختلافات است، در عین حال داستان عظمت خداوند بوده نشان می دهد که چگونه خداوند کاری می کند تا همه چیز دست به دست هم داده به نفع آنانی که به خدا ایمان دارند و تحت هر شرایط از فرمان او اطاعت می کنند عمل کنند. یوسف و برادرانش، فرعون و مصر همگی در داستان یوسف - تعبیر کننده خواب زنده می شوند.

فیلم های مربوطه