اسحاق و یعقوب - دو برادر

مشاهده شده : 10772

شرح

اسحاق یعنی همان پسری که پدرش (ابراهیم) او را برای قربانی کردن به کوهستان برد، همسری برمی گزیند و صاحب دو فرزند پسر می شود، دو پسر دوقلو. اما این دو پسر تقریباً نقطه مقابل یکدیگر بودند - یکی شکارچی قوی و توانمند است در حالی که آن دیگری در چادرها در کنار زنان می ماند. در میان پیشگویی ها، جانبداری، امیال طبیعی، نیرنگها و خشم باز هم می توانیم دست خداوند را در کار ببینیم - شیوه دنیا این گونه است، اما شیوه خداوند به گونه دیگری است و ما می توانیم کار خداوند را حتی در زمانهای تیرگی ببینیم.

فیلم های مربوطه