داود - مردی به دنبال قلب خود خداوند

مشاهده شده : 23167

شرح

-          آیا ما می توانیم در وادی سایه مرگ خداوند را بشناسیم؟

-          وقتی خود را خطاکاری عظیم می یابیم، واکنش ما چه باید باشد؟

-          در برابر خداوند چگونه باید رفتار کنیم؟

-          چگونه می توانیم ببخشاییم و بخشوده شویم؟

داستان داود بسیار پربار و مملو از اعمال خدا است در زندگی این چوپان، این جنجگو، این روحانی، این پیامبر و پادشاه است. این داستانی است که مثل هیچ داستان دیگری نیست و فیلم آن در اینجا با گروهی از بازیگران تولید شده است. این داستان شما را به دریایی از زیبایی، عظمت و شگفتی می برد.

فیلم های مربوطه