آدو حوم ا

مشاهده شده : 23522

شرح

خداوند پس از آفرینش کائنات، جهان و همه چیز بر صحنه زمین، انسان را خلق کرد. خداوند آدم و سپس حوا را خلق کرد تا همدم آدم باشد. این دو درشگفتی و شادی در محضر خداوند زندگی می کردند - تا اینکه دست به نافرمانی زدند و از باغ بهشت رانده شدند. از آن روز به بعد کشمکش های فراوانی صورت گرفت اما آنها هیچگاه بدون میثاق رها نشدند. خداوند راهی را، در عهد خود، فراهم می آورد تا انسان دوباره به دوستی و هم صحبتی با او بازگردد. در این حکایت از اولین خانواده، آدم و حوا، قابیل و هابیل انسانهایی واقعی با کشمکشها و وسوسه

فیلم های مربوطه