حضرت ابراهیم و وعده خداوند

مشاهده شده : 7666

شرح

خداوند ابراهیم را از سرزمینی دوردست فراخواند، او را در سرزمینی خشک و بی آب و علف که همچون ساره، همسر نازای ابراهیم، سترون بود فرود آورد - اما خداوند به ابراهیم سرزمین، فرزندان نوادگانی را وعده داد همچون ستارگان آسمان. زندگی ابراهیم مملو بود از کشمکشها و شکستها اما با این حال او ارتباطش را با خدای یکتای واقعی ادامه داد و از طریق همین رابطه کل زمین مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. این داستان شگفت انگیز ابراهیم است، مردی که به خداوند ایمان داشت و از دوستان خدا به شمار می رفت.

فیلم های مربوطه