ساموئل: بخش 3 –قدرت فساد می آورد

مشاهده شده : 14736

شرح

طالوت شبیه یک پادشاه است و همچون یک پادشاه خطاب می کند اما شخصیت درونی مورد نیاز برای یک پادشاه را ندارد. هنگامی که از یک فرمان مستقیم خداوند سرپیچی می کند، ساموئل به او می گوید که خداوند فرد دیگری را برای پادشاهی به جای او برگزیده است. سامودل به بیت اللحم می رود تا پادشاهی با انتخاب قلبی خداوند با نام داود را تدهین کند.

فیلم های مربوطه