ساموئل: بخش 2 – زنده باد پادشاه

مشاهده شده : 14975

شرح

روز قضاتی که بر مردم حکم راندند رو به اتمام است. مردم پادشاهی می خواهند که آن ها نیز همچون مردمان اطراف خود باشند. ساموئل با ناراحتی خواسته ی آن ها را عطا می کند و خداوند به او می گوید این او نیست که پذیرفته نمی شود بلکه اینان پادشاهی خداوند بر خود را نمی پذیرند. ساموئل مردی که خداوند انتخاب کرده است را تدهین می کند. طالوت پادشاه می شود.

فیلم های مربوطه