نوح: بخش 2 - آزمایش

مشاهده شده : 15086

شرح

شنیدن فرمان خداوند یک چیز و طاعت از آن چیزی دیگر. کشتی بزرگ ساخته شد تا شاهدی برای انسان های اهریمنی باشد تا از شرارت خود دست برداشته و به طاعت خداوند روی بازگردانند. یک صد سال نوح بر روی این کشتی مشقت کشید. نوع بشر زمان زیادی برای توبه داشت. با این حال، به مقابله با نوح و خانواده اش پرداختند، و تصمیم آن ها برای وفاداری به خداوند حی را می آزمودند.

فیلم های مربوطه