نوح: بخش 1 – کشتی بزرگ

مشاهده شده : 15948

شرح

نوح به طاعت از فرمان خدا، کشتی بزرگی بر زمین خشک و بسیار دور از هر گونه آبی ساخت. آن شاهدی بر دنیایی شرارت بار بود و خداوند در پی نابودی روابط خصمانه تمامی مخلوقات بود، چرا که افکار و اعمال نوع بشر دائماً شرارت باز شده بود. خداوند می خواست دوباره همه چیز را با خانواده ای کوچک و چندین حیوان از سر بگیرد.

فیلم های مربوطه