موسی: بخش 7 – ده فرمان

مشاهده شده : 21878

شرح

موسی مردم را به همان کوهی هدایت می کند که بوته ی سوزان را دیده بود. خداوند ده فرمان را به موسی می دهد. مردم تمرد می کنند و به پرستش گوساله ای طلایی می پردازند. کمبود آب همواره مشکل [این مردم] است و این امر در مورد آذوقه نیز صحت دارد. خداوند آن را فراهم می کند اما مردم گله می کنند. حتی بعد از عقوبت شدید باز هم مردم گله می کنند. پرستشگاه ساخته می شود. خداوند در میان مردم خانه می گزیند.

فیلم های مربوطه