موسی: بخش 6 – رستگاری خداوند

مشاهده شده : 13919

شرح

قلب فرعون باز هم سنگی می شود و با سپاه خود و ارابه های جنگی در پی بردگان خود می رود. خداوند دریا را می شکافد و بردگان بر زمین خشک به آن سوی دریا می روند. هنگامی که آب دریا بر سپاه مصری فرمی ریز، آن ها غرق می شوند. این شادمانی بزرگ خیلی زود به فراموشی سپرده می شود زیرا بردگان آزاد شده از آب خارج می شوند تا آب بنوشند. خداوند نه تنها رستگار بلکه نعمات را نیز فراهم می سازد.

فیلم های مربوطه