موسی: بخش 5 – خون بر چهارچوب در

مشاهده شده : 17378

شرح

فرعون قلب خود را چون سنگ سخت می کند. آخرین خطوط نبرد کشیده می شود و خداوند به موسی می گوید به مردم بگوید چهارچوب درهای خود را با خون برّه بی خال رنگ کنند. آن شب فرشته مرگ از سرزمین مصر می گذرد. فرعون به بردگان اجازه می دهد با موسی بروند. فرعون شکست خورده از موسی می خواهد تا او را مقدس گرداند. خداوندِ موسی مافوق خدایان مصر است.

فیلم های مربوطه