موسی: بخش 4 – آیات الهی

مشاهده شده : 15555

شرح

موسی با فرعون روبرو می شود. مشیت های قدرتمند الهی یکی پس از دیگری جاری می شوند و باز هم فرعون به بردگان اجازه رفتن نمی دهد. مصر در حال ویران شدن است و هیچ یک از این مصیبت های الهی صدمه ای به جوسان نمی رسانند. نبرد خداوند با فرعون شدت می گیرد.

فیلم های مربوطه