موسی: بخش 3 – برادران

مشاهده شده : 14677

شرح

هارون، برادر موسی، در کوه با او ملاقات می کند. موسی و هارون با رسالتی معین به مصر باز می گردند تا بردگانی را متقاعد کنند که موسی رهبر آنان است و نیز فرعون، فرعون مقتدر را متقاعد سازند تا مردم را آزاد کند. موسی با عهدی که با خداوند برای رستگاری بسته است رسالت زندگی خود را به دوش می گیرد.

فیلم های مربوطه