موسی: بخش 2 – بوته ی سوزان

مشاهده شده : 16901

شرح

چهل سال نیک بختی در مدین می گذرد. موسی با صفورا ازدواج می کند و صاحب دو پسر قوی می شود. او از گوسفندان پدر همسر خود نگهداری می کند. خداوند از طریق بوته ی سوزان با موسی گفتگو می کند و به او می گوید تا به مصر بازگردد و بردگان جوسانی را هدایت کند تا از مصر خارج شوند و به سرزمین موعود بازگردند. خداوند باید موسی را قبل از اینکه به مصر بازگردد در بیابان آزمایش کند.

فیلم های مربوطه