موسی: بخش 1 – شاهزاده جوسان

مشاهده شده : 16183

شرح

موسی که از آب نیل گرفته شد، در قصر فرعون، فرمانروای مصر، بزرگ می شود. اما قلب او در جوسان با مردمش، بردگان، فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب است. زمانی که می بیند یک مصری یک برده جوسانی را کتک می زند، مصری را می کشد. برای حفظ جانش از مصر فرار می کند. در نهایت از فرار دست بر می دارد تا به مدین در شمال عربستان سعودی کنونی می رسد.

فیلم های مربوطه