یوسف: بخش 5 – دست راست فرعون

مشاهده شده : 15071

شرح

انبارها پُر هستند و قحطی با شدت تمام پدیدار شده است. یوسف آذوقه کافی برای تغذیه تمام مصر دارد. قطحی به سرزمین موعود نیز می رسد و گنجه های یعقوب خالی است. او پسرانش را برای تهیه آذوقه به مصر می فرستد.

فیلم های مربوطه