یوسف: بخش 4- زندانی

مشاهده شده : 19266

شرح

یوسف متصدی تمام زندان می شود. ساقی و آشپز فرعون به زندان انداخته شده اند. آن ها هر دو خواب می بینند و یوسف خواب هر دو را تعبیر می کند. تعبیر خواب حقیقت می یابد و زمانی که خواب فرعون را آشفته می کند، ساقی یوسف را بخاطر می آورد و درباره او با فرعون صحبت می کند. یوسف خواب فرعون را تعبیر می کند و همه ی این علم را به خداوند نسبت می دهد. یوسف متصدی تمامی انبارهای مصر می شود تا آن ها را برای قحطی پیش رو مدیریت کند.

فیلم های مربوطه