یوسف: بخش 2 – فروش برای بردگی

مشاهده شده : 15426

شرح

برادران یوسف از او متنفرند. تصمیم می گیرند او را بکشند. به یک دلال برده برمی خورند و او را به عنوان برده می فروشند. برادارن بی عاطفه خون حیوان را بر بالاپوش زیبای او می ریزند و به پدرشان می گویند که یوسف توسط حیوانی وحشی کشته شده است. یوسف به فردی غنی اصل مصر فروخته می شود.

فیلم های مربوطه