یوسف: بخش 1 – بالاپوشی رنگارنگ

مشاهده شده : 15491

شرح

یعقوب 12 پسر دارد. یوسف نور چشم اوست و به او بالاپوشی رنگارنگ می دهد که آن را جلوی برادرانش می پوشد و باعث حسادت آن ها می شود. یوسف آنقدر صادق است که باعث گرفتاری او می شود. او به پدرش خبر می دهد که برادرانش از گله دزدی می کنند. یوسف با گفتن خواب هایش به خانواده شرایط را وخیم تر می سازد.

فیلم های مربوطه