اسحاق و یعقوب: بخش 2 – حقوق ولادت

مشاهده شده : 14866

شرح

دو پسر نمی توانستند متفاوت باشند. اسحاق طرفدار عیسو شکارچی است. رقبه حامی یعقوب تیزهوش. عیسو احترام اندکی برای خانواده قائل می شود و حقوق ولادت خود را در ازای کاسه ای غذا به یعقوب می فروشد. خداوند بر پیمان خود با اسحاق صحه می گذارد که شمار نسل او به تعداد ستارگان می رسد.

فیلم های مربوطه