داود: بخش 1 – منجنیق

مشاهده شده : 13405

شرح

داود تنها با یک منجنیق به مقابله با جالوت غول پیکر می رود. حکمت خداوند است که به مردی شجاعت می بخشد تا به مقابله با یک غول پیکر برود تا اینکه یک سپاه به مقابله با شهری پیشروی کند. در دستان خداوند یک منجنیق می تواند پیروزی بیشتر نسبت به یک شمشیر بدست دهد؛ عملی عاشقانه می تواند انبوهی از گناهان را پوشش دهد. ما به رازی بزرگ نظر می کنیم، یکی از رازهای حقیقت خالق ما. داود با سرود روحانی و حمد و ثنای خود روح پلیدی را تسکین می دهد که طالوت را می آزارد و بهترین دوست یوناتان می شود.

فیلم های مربوطه