الیاس: بخش 3 – ندای آرام و بم خداوند

مشاهده شده : 14588

شرح

الیاس هنوز مردی قدرتمند است و از تهدیدات ایزابل می گریزد. او در پریشانی و ترس بسیار خود خدا را می جوید. زمانی که در غاری پنهان شده است خداوند با ندایی آرام و بم به سراغ او می آید. خداوند قادر مطلق با فروتنی و نه ضعف، با علم کامل به قدرت خود، قدرت هلاکت با یک کلمه حضور می یابد. او حضور می یابد تا رابطه داشته باشد، التیام دهد و سازش کند. و خیر با مرگ اخاب در نبرد، و لیس زدن خونش توسط سگان، بر شر پیروز می شود و ایزابل بدون پادشاه سرنگون می شود.

فیلم های مربوطه