الیاس: بخش 2 – قدرت احیای مردگان

مشاهده شده : 17104

شرح

الیاس برای نبرد بین خیر و شر در سرای بیوه ای مسکین به جمع آوری نیرو می پردازد. او با قدرت رستگاری خداوند روبرو می شود. او عازم نبرد علیه پیامبران بعل در مواجهه خیر و شر می شود. خداوند با قدرتی مطلق، خداوند حی جاوید ابراهیم، اسحاق، و یعقوب حضور می یابد و آنزمان چه کسی تاب می آورد؟

فیلم های مربوطه