الیاس: بخش 1 – مردان خدا در لباسی مندرس

مشاهده شده : 16316

شرح

شاه اخاب ملکه ای به نام ایزابل را برای خود انتخاب می کند و مردم فریفته شده اند تا دیوانه وار بت ایزابل با نام بعل را بپرستند و خداوندحی را فراموش کنند. مردی، پیامبر الیاس، با لباسی مندرس، علیه شاه مقتدر و ملکه ی شرور می ایستد. در اهریمنی باز شده است و تنها الیاس بین مردم و مصیبت ایستاده است. اما هنگامی که پیامبر حضور می یابد، هرگز قدرت ندایی بم که خداوند را در بیابان فریاد می زند، حقیر شمره نمی شود.

فیلم های مربوطه