داود: بخش 5 – مجازات الهی

مشاهده شده : 15596

شرح

حتی پادشاهان نیز به قوانین برتر، قانون الهی، پاسخ می دهند. داود همسر اوریا را تصاحب می کند و اوریا را به قتل می رساند. این زوج سلطنتی صاحب فرزندی می شوند. این کودک به زندگی چنگ می زند. تمام وزن اعمال داود بر روح او سنگینی می کند و عبث در پیشگاه خداوند با تقلا سر تعظیم فرو می آورد. کودک می میرد.

فیلم های مربوطه