داود: بخش 3 – ساموئل می میرد

مشاهده شده : 14246

شرح

مرگ ساموئل غیر منتظره نبود اما بازهم تغییر بزرگی در قدرت بود. عصر قضات در نهایت به پایان رسیده بود. اکنون دور پادشاهان کاملاً بر مردم سیطره یافته بود. طالوت و پسرانش برای نبرد به بیرون می روند و تمامی آن ها در کوه جلبوع می میرند. اگر داود و مردان قدرتمند و دلیرش فقط در آنجا بودند و در کنار پادشاه و پسرانش جنگیده بودند؛ اگر دو مرد تدهین شده در کنار هم جنگیده بودند، ممکن بود از وقوع این تراژدی پیشگیری شده بود. اکنون داود پادشاه است.

فیلم های مربوطه