داود: بخش 2 – مکار چون روباه

مشاهده شده : 14417

شرح

دوستان خود را نزدیک و دشمنانت را نزدیک تر نگه دار. شاه طالوت داود را برای همسری دخترش، میشل، برمی گزیند، اما او نمی تواند بر حسادت ظالمانه خود نسبت به مرد جوان فائق آید. داود از بیم جان خود و بخاطر تهدیدات پادشاه، باید فرار کند. گرچه به داود حکرانی وعده داده شده است و توسط ساموئل تدهین شده است اما به تدهین الهی نمی رسد. او آرزوی قلبی خود را جهت پادشاهی از سوی خداوند برای تمام زندگی اش به ساموئل بیان می کند.

فیلم های مربوطه