آدم و حوا: بخش 3 – قربانی و مرگ

مشاهده شده : 15182

شرح

هابیل می خواهد برّه ای را برای خداوند قربانی کند. قابیل او را به مبارزه می طلبد تا الفات خداوند را بدست آورد. آنگاه که خداوند قربانی هابیل را به قابیل ترجیح می دهد، برادر بزرگتر خشمناک می شود و دست به انتقام می زند. قابیل هابیل را به قتل می رساند. بانگ ریخته شدن خون بی گناه از زمین به خداوند می رسد و آدم و حوا اکنون می دانند که نمی توانند خود را نجات دهند. تنها خداوند می تواند در موعدی نیک و به طریق خود در پی آن ها بیاید.

فیلم های مربوطه