آدم و حوا: بخش 1 - نافرمانی

مشاهده شده : 34775

شرح

آدم و حوا از باغ عدن به دلیل نافرمانی بیرون رانده شدند. سرگردان و مطرود، به سرزمینی عجیب و جدید از ناشناخته ها قدم گذاشتند. رابطه ی آن ها با خداوند و یکدیگر قطع شده است. آن ها تقلا می کنند تا قلب یکدیگر را درک و جست و جو کنند، و یک چیز را بی یقین می دانند. آن ها به قلب خداوند نظر کرده بودند و می دانستند که وی آن ها را دوست می داشت و راهی خواهد ساخت تا به او بازگردند.

فیلم های مربوطه