ابراهیم: بخش 8 – قربانی نهایی

مشاهده شده : 15969

شرح

خداوند به ابراهیم می گوید اسحاق را به کوهی ببرد که به او نشان می دهد و او را قربانی کند. ابراهیم اطاعت می کند. در لحظه آخر خداوند قوچی را در بیشه برای قربانی مهیا می کند و اسحاق را می بخشاید. سارا از دنیا می رود.

فیلم های مربوطه