ابراهیم: بخش7 – قربانی

مشاهده شده : 15578

شرح

سارا و هاجر با یکدیگر درگیر می شوند و سارا از ابرام می خواهد بخاطر اسحاق آن ها را از دست هاجر و اسماعیل رها سازد. خداوند به ابراهیم می گوید تا هاجر و اسماعیل را دور سازد. ابراهیم اطاعت کرده و پسر اول خود را به خارج از خیمه گاه می فرستد.

فیلم های مربوطه