ابراهیم: بخش 6 – معامله با خدا

مشاهده شده : 15697

شرح

ابراهیم پذیرای سه مسافر در راه تخریب شهر سدوم می شود. ابراهیم با خداوند معامله می کند. اگر خداوند ده انسان صالح در شهر بیابد، شهر بخشیده می شود. سارا پسری به دنیا می آورد. نامش اسحاق است. اختلاف در خیمه ابراهیم شدیدتر می شود زیرا اکنون سارا فرزند موعود، اسحاق را دارد.

فیلم های مربوطه