ابراهیم: بخش 5 – نام ها برای خداوند اهمیت دارند

مشاهده شده : 14008

شرح

خداوند هاجر را نجات می دهد و او را بازمی گرداند تا تسلیم ساره شود. او به هاجر می گوید پسرش را اسماعیل بنامد. خداوند به ابرام می گوید که از ساره پسری خواهد داشت و او را اسحاق بنامد. خداوند از ابرام می خواهد تمامی مردان خیمه گاه را به نشانه عهد ختنه کند، نام خود را از ابرام به ابراهیم و نام ساره را به سارا تغییر دهد.

فیلم های مربوطه