ابراهیم: بخش 3 - مصر

مشاهده شده : 13710

شرح

ابرام که ترسیده است همسر زیبای خود ساره را به مصریان خواهر خود معرفی کرد. وصف زیبایی او به گوش فرعون می رسد و او را به همسری می گزیند. ساره نازاست و او از این موضوع بی خبر است. نازایی در میان مردمان زمین نشانه ای شوم است. بلایایی [از طرف خداوند] بر فرعون نازل می شود و او در می یابد که ساره همسر ابرام و نازا است. فرعون که شرمزده شده است و مورد خیانت ابرام قرار گرفته است آن ها را به بیرون از مصر می فرستد و ساره با یک هدیه، هاجر، آنجا را ترک می کند تا کنیزش باشد و برای او شادمانی آورد.

فیلم های مربوطه