ابراهیم: بخش 1 – ترک خانواده

مشاهده شده : 15787

شرح

"سرزمین خود، خویشان، خانه ی پدر را ترک گو و به سرزمینی که به تو نشان خواهم ده عزیمت کن." ابرام، که فراخوانده شده بود، خطر بزرگی را به جان خرید و از خداوند اطاعت کرد. رابطه ای خفیف و آرام همچون تمامی روابط آغاز شد. هر بار قدمی به سمت خداوند و ابرام اولین گام سفر طولانی خود را برداشته بود، سفری مادام العمر با خداوند حی.

فیلم های مربوطه